תקנון

הגדרות


. בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים את המשמעויות הבאות:
1.1 "האתר" - האתר על כל העמודים הקשורים אליו המופיעים בדומיין האינטרנט www.yofeely.com וכאשר הדבר משתמע מהאמור, גם בעליו, עובדיו, הנהלתו ומפעיליו.
1.2 "תוכן" - כל מידע שניתן להטמיע באתר - לרבות סרטונים, הקלטות קול, קטעי טקסט, פרסומות, קישורים, אלמנטים גרפיים וכדומה.
1.3 "פריצה" - שימוש או צפייה או גישה לחלקים באתר שאינם פתוחים לגלישה לכל משתמשי האינטרנט ו/או שימוש בחלקים באתר הפתוחים לגלישה לכל משתמשי האינטרנט באופן שאינו פתוח. לכל המשתמשים. כמו כן, כל ניסיון לפגוע בתכני האתר, בתצורתו, גישה חופשית אליו וכדומה ייחשב כפריצה.

תנאים כללים


. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
3. אתר זה מיועד למטרות מסחריות.
4. תנאים אלו מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר.
5. כניסתך לאתר והשימוש בו, לרבות גלישה ללא רכישה, לרבות התכנים הכלולים בו והשירותים השונים הפועלים בו, מבטאים את הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהלן. בעת רכישת מוצר יקראו כל סעיפי התקנון ובמיוחד פרק רכישת מוצרים באתר במסגרת הסכם הרכישה בין הקונה לאתר.
6. שימוש בשירות באתר זה גם באמצעות אתר אחר מהווה הסכמה לכל התנאים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.
. תקנון זה חל על כל משתמש באתר, בין אם אתה מפרסם באתר, לקוח, סוחר, מעלה תכנים, מקבל מידע או מבצע כל פעולה ושימוש אחר באתר.
8. האתר הינו אתר למכירת מוצרים המשווקים על ידי בית העסק לשנטל (להלן: "העסק") ומיועד לביצוע עסקאות לרכישת המוצרים הנ"ל בלבד.
9. הדרך בה האתר מאפשר תקשורת בין העסק לרוכשים יכולה להיות בדרך של תקשורת ישירה ו/או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר בכל מקרה ומקרה. שימוש באתר משמעו ויתור על כל טענה מצידך בנוגע לאופן בו הוצעה לך ההתקשרות עם העסק.
10. האתר רשאי לבצע שינויים בתקנון זה, לרבות במדיניות הפרטיות מבית עטאלעת ללא הודעה מוקדמת. התנאים ייכנסו לתוקף עם פרסומם. שימוש באתר ובשירותים הנלווים אליו לאחר מועד פרסום השינויים ייחשב כהסכמתך לתנאים המעודכנים.
. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלולים בתקנון זה, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר או בכל רכיב הכלול בו.
12. אם מנוע ממך כדין להתקשר בהסכמים או אם השימוש באתר מהווה הפרה של חוק המדינה בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירותים באתר - אתה מנוע משימוש באתר.
14. למעט תכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, כל תוכן אחר באתר לרבות וללא הגבלה: הטקסט, קוד המקור, התוכנה, התסריטים, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים וכל מאפיין אחר של התוכן. ו/או שירותים ו/או אפליקציות באתר הינם בבעלות האתר והאתר שומר על כל זכויותיו בהם לרבות וללא הגבלת זכויות היוצרים.
15. תקנון זה מהווה את המדיניות הכוללת של האתר ומחליף כל תקנון אחר שהיה בתוקף וכל הסכם קודם שיש לך עם האתר, ככל שיהיו כאלה. האתר רשאי לשנות את התקנון בכל עת, מכל סיבה שהיא ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתהיה לאתר כל חובה להודיע ​​לך על כך. מומלץ לבקר מעת לעת בעמוד זה באתר על מנת לבדוק אם בוצעו שינויים בתקנון.
16. ידוע לך שהאתר אינו מחויב למסור לך הודעה כלשהי בדבר שינויים בצורתו, בתכניו ו/או במאפיינים אחרים שלו מראש.
17. ידוע לך שהאתר רשאי להפסיק את פעילותו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
18. הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרה. של תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

שימוש באתר


. הינך מורשה להשתמש באתר רק אם אתה מעל גיל 18 ואתה כשיר משפטית לבצע את העסקאות המוצעות באתר. אם הינך מתחת לגיל 18, עליך להשתמש באתר רק בליווי מבוגר אחראי, ובמקרה זה המבוגר האחראי ייחשב כמשתמש באתר.
20. הנך מתחייב כי כל המידע שתמסור באתר יהיה נכון ומדויק.
21. האתר אינו יכול לאמת את זהות המשתמשים בו, לרבות גילם, ארץ מגוריהם וכו'.
22. האתר רשאי לבצע שינויים מכל סוג בצורתו ובתוכנו, לצורך שיפור השירות הניתן ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת, ללא הודעה מוקדמת.
. ככל שרכישה או מכירה של מוצר כרוכה במסים, אגרות ו/או היטלים ו/או כל תשלום אחר, במדינת מגוריכם או אזרחותכם או במדינה בה ניתנים השירות ו/או המוצר, אתה האחראי הבלעדי לתשלום מיסים אלו ולא תהא לאתר כל אחריות לכך, לרבות אחריות ליידע אותך על קיומם של מיסים אלו, למעט מע"מ במדינת ישראל הכלול במחיר המוצר ונגבה על ידי העסק כחוק.
24. האתר רשאי לבצע שינויים מכל סוג בצורתו ובתוכנו, לצורך שיפור השירות הניתן ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מוקדמת.
25. בעת השימוש באתר הנך מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות ומסכים כי פעולה זו תהווה הפרה של תקנון זה ותאפשר לאתר לחסום ממך את השימוש בו, מבלי לגרוע מכל אמצעי אחר העומד לרשות האתר. לאכוף תקנות אלו.
25.1. הפצה או שכפול של כל חלק באתר למעט באמצעים הקיימים באתר לשם כך (הטמעה, שיתוף בפייסבוק וכדומה) אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
. שיבוש או ניסיון לשבש את פעילות האתר ו/או מנגנוני האבטחה של האתר ותכונותיהם, לרבות תכונות המונעות שימוש או העתקה של תכנים שהועלו על ידי משתמשים אחרים או האתר עצמו או מגבילות את האופן בו ניתן לכלול את התוכן באתר. בשימוש.
25.4. מכירת גישה לתוכן באתר זה.
25.5. מכירת פרסום או חסות או כל צורה אחרת של קידום מכירות לתכנים באתר.
25.6 שימוש מסחרי בתוכן האתר באופן המתחרה באתר. מכירה חוקית של מוצרים באתר של מתחרה לא תיחשב כשלעצמה לשימוש אסור.
25.7 שימוש באתר באופן המפר זכויות יוצרים.
25.8 שימוש באתר באופן המכיל פרסום לשון הרע.
26 הנך מסכים שלא לאסוף כל מידע אישי של משתמש כלשהו באתר, למעט נתונים המתפרסמים על ידי המשתמשים או האתר, לצורך יצירת קשר עימם או ביצוע עסקה עימם ואתה מתחייב שלא להשתמש במידע אלא למטרות אלו.
27 אתה מסכים לא להפעיל או להשתמש בכל מערכת אוטומטית, לרבות ללא הגבלה, כל רובוט, סריקה או יישום קורא לא מקוון, הניגש לאתר. זאת, למעט אם השימוש במערכת האוטומטית הוא לצורכי פרסום האתר עצמו או תוכן ספציפי מהאתר במנועי חיפוש או באינדקסים של אתרים. בכל מקרה, כל שימוש באתר באמצעות תוכנה ייעשה באופן שאינו יוצר עומס על תעבורת המידע באתר, אינו עוקף את מגבלות השימוש בתוכנה הקבועות באתר, ואינו יעקוף את מגבלות השימוש בתוכנה. להפריע בכל דרך לתפקוד התקין של האתר.
28 אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, לתת רישיון, לשכור או להשתמש בתכנים השייכים לאתר לכל מטרה ללא הסכמה מראש ובכתב מהנהלת האתר.

רכישת מוצרים באתר ומשלוחים

 האחריות לאיכות כל מוצר חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר בלבד, בהתאם לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.
במקביל, העסק פועל על פי חוק המכר - מוצרים פגומים, הצרכן מתבקש לבדוק את תקינות המוצר עם קבלתו, ליידע את בית העסק על כל פגם בהקדם האפשרי, כדי למנוע עיכוב ממושך ובלתי מוצדק, ואנו נחליף אותו במוצר אחר או נחזיר את כספו של הצרכן, כולל דמי משלוח.
30 הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצרים הינם כפי שנמסרו לאתר על ידי היצרנים ו/או היבואנים, והינם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הנתונים הנ"ל.
31 הנתונים באתר לגבי כל מוצר הינם מידע כללי בלבד ואין לראות בנתונים אלו כהבטחה לתוצאה כלשהי, או כל ערובה לאופן פעולת המוצר ואין להסתמך על הנתונים הנ"ל בשום צורה. אין לראות בנתונים המופיעים באתר
מידע רפואי או המלצה רפואית.
32 האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש במוצר הנמכר באתר. ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או הסתמכות על כל מידע ו/או נתונים המופיעים באתר.

 רשאית לרכוש באתר כל מבוגר (אדם שמלאו לו 18 שנים), תושב ישראל, בעל כרטיס אשראי תקף מאחת מחברות האשראי הישראליות וכתובת למשלוח המוצר בגבולות ישראל.
משלוחים
. מועד אספקת מוצר שיישלח באמצעות שליח הינו כיום עד 7 ימי עסקים.

סוג משלוח עלות תנאים
איסוף עצמי חינם מומלץ לתאם הגעה מראש
משלוח עד הבית 25 ₪ בקנייה עד 299₪
משלוח חינם עד הבית חינם בקנייה מעל 300 ₪


35. הרוכש יהיה הראשון לבטל את העסקה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לכתובת האתר. אם עסקה מבוטלת. להלן, תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לאמור בסעיף 14(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן.
במידה והרוכש קנה דרך אתר PAYPAL, תנוכה עמלה נוספת לפי אתר PAYPAL.
במידה והלקוח מחליט לבטל עסקה לאחר העברת המוצר לחברת השילוח, תנוכה גם עלות המשלוח (20-30 ₪).

36. החברה עוקבת באופן שוטף אחר מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נעשתה טעות חריגה וברורה בתום לב בתיאור המוצר, הדבר לא יחייב את החברה. והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח טרם ביצוע החיוב ואם כבר בוצע חיוב תאפשר ביטול והחזרת מלוא הסכום ששולם על ידי הצרכן.

 

הפרות תקנות

. האתר רשאי למנוע ממשתמש שהפר זכויות יוצרים, להשתמש באתר לצורך פרסום לשון הרע ו/או פרסום של תכנים שאינם הולמים את אופי האתר, את הגישה לאתר.
38. הנך מסכים כי האתר יסיר כל תוכן שאינו מתאים להצגה בו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר או שלאתר יש סיבה מינימלית להאמין כי הוא מפר זכויות יוצרים או מהווה פרסום לשון הרע.
39. הנך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהפרתך את תנאי תקנה זו או מהפרת החוק ו/או זכויות צדדים שלישיים בעת השימוש באתר.

הגבלת אחריות לאתר


. אתה האחראי הבלעדי לשימוש שאתה עושה באתר. הנך מסיר מהאתר כל אחריות בקשר עם היישום ו/או השימוש באתר האמור, בין אם נוצר ו/או הועלה לאתר על ידי משתמשים אחרים ובין אם על ידי האתר. האתר אינו מפעיל תוכנות זדוניות או ריגול, אך ידוע לך שאתרים חשופים לשימוש זדוני והשתלת תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות ווירוסים וכי לא תמיד ניתן למנוע הפצתם על ידי האתר ללא כוונה המפעילים שלה. הנך מסיר מהאתר כל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מהפרעה כזו לאתר שבוצעה על ידי גורם חיצוני לאתר.
41. ידוע לך שהשימוש באתר עלול לחשוף אותך לתכנים שאינם נכונים, לא מדויקים, מעליבים, פוגעניים וכדומה ואתה מוותר על כל זכות משפטית ו/או אחרת שיש לך או שתהיה לך כלפי האתר לגבי פריטים שנשלחו על ידי משתמשים אחרים. .
. האתר מאפשר למנועי חיפוש להשתמש ביישומי הסריקה הקשורים אליהם להעתקת חומרים מהאתר לצורך יצירת אינדקסים ציבוריים בלבד המאפשרים את מציאת החומרים האמורים בחיפוש. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל אפשרות זו באופן כללי או במקרה ספציפי.
43. לאתר אין שליטה ואינו אחראי לתכנים, למדיניות הפרטיות, לבטיחות ו/או לכל תכונה אחרת של אתרים אחרים בהם יוצגו תכני האתר ואינו אחראי לתכנים, למדיניות הפרטיות, לבטיחות ו/ או כל תכונה אחרת של אתרי אינטרנט שאליהם נכלל קישור בתוכן המופיע באתר - בין אם קישורים אלו הוצבו בדרך של פרסומת או תוכן משתמש.
44. האתר אינו מבטיח גישה רציפה וללא הפרעות לאתר. תפקוד האתר עשוי להיות נתון להפרעות על ידי גורמים שאינם בשליטת האתר. כמו כן, האתר אינו אחראי לזמינות האתרים אליהם הוא מקושר, אינו אחראי לנכונות או דיוק הפרסומים המופיעים בו על ידי גורמים חיצוניים, והפרסום באתר אינו מהווה כל אחריות של החברה. אתר לפרסום. בשימוש באתר הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לכל נזק
אתה עלול להיגרם כתוצאה מהאמון שנתת בפרסומים המופיעים באתר ו/או מזמינות המשאבים המוצעים בפרסומים אלה.
. האתר אינו אחראי לכך שהשימוש בו ו/או התכנים המועלים על ידי המשתמשים ו/או הפרסומים המופיעים בו יענו על דרישותיך או רצונותיך, יתבצע ללא הפרעות, יהיו מאובטחים או ללא טעויות, שהמידע המופיע בהם יהיה מדויק או אמין, אם יפורסם על ידי צדדים שלישיים.
48. כמו כן, האתר אינו אחראי כלפיך לנזק ישיר או עקיף שייגרם לך כתוצאה מאחד מהבאים:
48.1 שינויים שיבצע האתר באופן הצגתו, בתכניו ו/או בכל מאפיין אחר שלו או כתוצאה מהפסקת האתר להתקיים באופן זמני או קבוע.
48.2 מחיקה, הגבלת גישה או פגיעה באחסון פריטים שהועלו על ידך לאתר.
48.3 פריצה לאתר על ידי "האקרים" או משתמשים לא מורשים אחרים והעתקה לאחר מכן של תוכן אישי שמסרת לאתר.

general


49. This privacy policy is intended to explain to you what information is collected during the use of the website, what use is made of the information collected and how the website protects this information. 
50. The information we collect is divided into two types:
50.1 Personal information concerning the user - the site does not collect and/or use your first name, last name, email address, telephone number, ID card, your occupation and other personal identifying information (hereinafter: " personal information concerning the user"), unless provided by you to the site voluntarily. In such case, the personal information concerning the user will be used in accordance with this privacy policy. 
50.2 Non-personal information concerning the user - the site collects, stores and uses general non-personal information concerning the user, such as an IP address , browser type, 
pages viewed, length of time spent on certain pages, date and time of visits, general location of the IP, etc. 

Use of COOKIES


51 The website may use "cookies" (a small file containing a string of characters that is sent to your computer or any other device and gives your browser a unique identifier) ​​during your browsing or while using it through other websites. The site uses these files in order to improve the quality of the service, including to save user preferences, improve search results and monitor usage trends, such as how users search. 
52 You can choose through the browser you use not to receive "cookies", whether they came from the website or from third parties. However, certain features and services of the website may not function properly if the browser is configured to block these types of files. 

 

The use made of the information


53 The transactions carried out on the site are paid through clearing on secure sites that specialize in this and are not under the control of the site. The site does not collect credit card information and if credit information is received on the site, these are secured in accordance with the requirements of the law and will not be used in any way. 
54 To the extent that you provide the website with "personal information concerning the user" as part of or in preparation for a transaction, the information will be used for the purpose of conducting transactions with the business and completing them. The business website will refrain from making any other use of the information. However, the delivery of "personal information concerning a user" in a place intended for publication on the website, such as in a product review and the like - then the website and the business that promises to make any reasonable use of the information in such a case, including its publication on the website. 
55 Without prejudice to the generality of the aforementioned, the site may use "personal information concerning the user" for the purpose of contacting you in case of need, such as product delivery, investigation of a complaint and/or fear of copyright infringement, etc. 
56 Also, the site may use "personal information concerning the user" even if your consent was not obtained in the following cases: if you violate the terms of use of the site and/or if a judicial order is directed to the site requiring it to disclose personal information concerning you and/or in any A case of dispute, claim, claim, demand or legal proceedings between you and the site and/or in any case where the site is required to do so by law and/or to prevent suspicious or illegal actions, whether they are related to the site or not and / or to another party in the event that the ownership of the site is transferred to that other party, provided that that party continues to operate the site in accordance with these regulations and / or to protect the rights, assets, or personal safety of the owners, managers and operators of the site and / or related entities and / or individuals in them and/or the other users of the site.
57 The site and third parties associated with it use "non-personal information concerning the user" collected in order to: improve and adapt the site, the contents and services presented therein, to your personal needs and preferences and/or for statistical purposes such as general user statistics, including demographic
and geographic information and/or For the purpose of locating and handling faults on the website and/or for the purpose of testing the marketing effectiveness and marketing of the website among advertisers and/or for other legal purposes, as long as your personal identity is not revealed through such use.

Information security


58 The site uses technical and organizational measures to ensure that there will be no unauthorized access to the information contained therein and that it will not be used and/or changed and/or not disclosed. However, the site cannot guarantee that unauthorized third parties will not succeed despite these measures to break into the site and use the technical information for improper purposes, including using the information stored to identify you personally. 
59 You acknowledge and hereby confirm that computer systems and the transmission of information via the Internet are fundamentally insecure, and that there is no protection that guarantees that information stored on computers or transmitted via the Internet will be immune from unauthorized access, use, modification or tampering by others.

 

Policy for canceling transactions with a consumer in accordance with the Consumer Protection Law

The Consumer Protection Law, 1981 (the "Consumer Protection Law" or "the Law") grants the consumer (as defined in the Consumer Protection Law) the right of cancellation regarding specified types of transactions, and this at the times and under the conditions set forth in the law and the regulations pursuant thereto.

The full cancellation rules are found in the Consumer Protection Law and are binding

In order to familiarize yourself with this policy (applies to you only if you are a consumer), please first check in which way the transaction was carried out (remote sales transaction, hawking transaction or transaction at a point of sale), and then check what type of transaction
(for example: transaction for the purchase of goods, transaction for the provision of services continuous or an engagement to provide a non-continuous service).

 

Cancellation of a remote sales transaction

What is stated in this section shall apply in the event that the contract was made under circumstances where, according to the Consumer Protection Law, it is a "distance sales transaction":

* Goods transaction -  If you ordered non-perishable goods from us (for example, a device), under the circumstances of a "distance sales transaction", you have the right to cancel the contract in writing that you give us within 14 days from the day the contract was made or from the day the goods were received or from the date of receiving a written document regarding the contract , according to the later of their sons;
If you received the goods, you must return them to us and we will refund you the amount you have already paid us. In such a transaction that includes a conversation, including a conversation through electronic communication, with a person with a disability, a senior citizen or a new immigrant as defined in the Consumer Protection Law, the period is four months and not 14 days.

Cancellation of a peddling transaction

What is stated in this section will apply in the event that the contract was made under circumstances where, according to the Consumer Protection Law, it is "peddling":

* Goods transaction  - if you ordered non-losable goods from us (for example, a device), under the circumstances of a "peddling transaction" (as mentioned), you have the right to cancel the contract In a written application that you give us within 14 days from the day on which the contract was made or from the day of receipt of the goods or from the date of receipt of a written document regarding the contract, whichever is later; If you received the goods, you must return them to us.

 

How to contact us

 To cancel a transaction, you can contact info@yofeely.com, specifying your details, including postal code and payment method; on the company website.